English

जोंनि सोमोनदै


दिल्ली बडसा आफात आ दिल्ली आरो बेनि साखाथि आनसोलाव थानाय बर सुबुंफोरनि मोनसे सामाजिक हारिमुआरि गौथुम (आफात) . बे आफातखौ 1988 मायथायाव गायसन्नाय जादोंमोन. बे आफात आ सोचायटी रेजिस्ट्रेशन एक 1890 नि सिंआव दिल्ली सरकारजों गनायजानाय . (रेजिस्ट्रेशन नाम्बार : S-23498 )


आफादनि थांखि

 

   दिल्ली आरो साखाथि ओनसोलाव थानाय बर सुबुं फोरनो समाजारी आरो हारिमुआरी फोनांजाबनि खाबु होनाय .

   गोनां समफोराव बरफोरनि समाजारि, हारिमुआरि आरो फोरबोफोर खुंनाय .

   गुबुन गुबुन सोमोन्दो गोनां आफातफोरजों समाजारि आरो हारिमुआरि सोमोन्दो लाखिनाय .

   समाजारि आरो हारिमुआरि मावखान्थि (हाबाफारि) फोरनि सोमोन्दै सावरायनाय आरो आफात खुंनाय .

   बर राव, थुनलाय आरो हारिमुखौ लाखिनो थाखै बर हारिमु खुलि गायसन्नाय .

   बर माहारिनि गासै सुबुं फोरखौ खौसेयाव लाबोनाय .

2012 ‌2014 मायथायनि थाखै सायखजानाय मावफुंआरि सोद्रोमाफोर

 

 

बरफोरा सोर ?

 

 

 

 


 

बे वेबसाइट्खौ आफादनि सोद्रोमाफोरा सालायो